Редакційна політика

Галузь та проблематика

«Металознавство та термічна обробка металів» - рецензоване професійне наукове періодичне видання з матеріалознавства, металознавства, будівельних конструкцій, будівель та споруд, будівельної механіки та суміжних галузей науки та техніки. Науково-інформаційний журнал видає наукові статті з ціллю їх розповсюдження серед вчених України та за її межами. Сфера розповсюдження - загальнодержавна. Категорія читачів: науковці, вчені, виробники, аспіранти, магістри, спеціалісти, бакалаври.

 

Політика розділів

Технічні науки

Статті надаються згідно з вимогами до оформлення видання. Обов'язкове анонімне рецензування статті членами редколегії або незалежними експертами-науковцями.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Редколегія

Вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Принципи політики журналу та рецензування: об'єктивність та неупередженість під час відбору статей з ціллю їх публікації; високий рівень вимог до представлення результатів наукових досліджень; доступність та оперативність під час роботи з авторами; суворе дотримання авторьских та суміжних прав; дотримання графіка виходу наукового журналу та надання інформації на сайті Видання. Рецензенти залучаються редакторами (редколегією) самостійно за спеціальностю статті. Кількість рецензентів для однієї наукової статті - 2. Рецензування - анонімне, з метою  забезпечення якісної незалежної оцінки поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що  належать  до  категорій "A", "B" або "C" за класифікацією Research School for Socio-Economic and  Natural  Sciences of the Environment (SENSE).

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 4 рази на рік, тобто кожні 3 місяці (січень-березень; квітень-червень; липень-вересень; жовтень-грудень) по мірі заповненості (не менш 8 статей в номері).

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в чисельних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS - гарантують довгострокове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...