DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.240418.34.103

Вплив температури нагріву на кінетику розпаду аустеніту високовуглецевої сталі C82Dv

E. V. Parusov, A. P. Klimenko, V. A. Lutsenko, I. N. Chuiko, L. V. Sahura, G. I. Sivak

Анотація


Постановка проблеми. Сучасні тенденції будівельної індустрії визначають цю галузь як одного з основних споживачів високоміцної холоднодеформованої металопродукції. Високі вимоги, що пред'являються до класів міцності такої арматури (1 670, 1 770, 1 860 та 2 000 МПа), зумовлюють необхідність використання для її виробництва бунтового прокату з умістом вуглецю 0,8...0,9 % діаметром 8,0...14,0 мм зі значенням тимчасового опору розриву не менше 1 150 МПа і високим рівнем пластичних показників (δ10 ≥ 10 %, y ≥ 30 %). На практиці, під час охолодження прокату з підвищенням його діаметра проявляється вплив масштабного чинника – фактична швидкість охолодження знижується, а для досягнення необхідного структурного стану сталі необхідний пошук резервних можливостей підвищення стійкості переохолодженого аустеніту і адаптації швидкостей охолодження до умов роботи діючого обладнання. Мета роботи − дослідження впливу температури нагріву на стійкість аустеніту і зміни кінетики розпаду високовуглецевої ванадійвмісної сталі за безперервного охолодження з різними швидкостями. Результати. Вивчено особливості кінетики розпаду аустеніту і закономірності формування структури ванадійвмісної сталі С82DV, нагрітої до температури 1 040 °С і підданої безперервному охолодженню з різними швидкостями. Нагрівання сталі С82DV до температури 1 040 °С дозволяє дещо знизити температуру початку дифузійного розпаду аустеніту (Аr1), в результаті чого ступінь дисперсності перліту підвищується, а фактична швидкість охолодження зростає за інших рівних умов. Обґрунтовано найбільш раціональні інтервали швидкостей повітряного охолодження сталі С82DV, які дозволяють забезпечити формування у структурі сталі не менше 90 % сорбітоподібного перліту, виключити появу цементиту вторинного, а також структур, що утворюються за проміжним і зсувним механізмами.


Ключові слова


кінетика перетворень аустеніту; структура; бунтовий прокат; високовуглецева сталь; швидкість охолодження

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гуляев А. П. Металловедение / А. П. Гуляев – Москва : Металлургия, 1986. – 542 с.

Новиков И. И. Теория термической обработки / И. И. Новиков. – Москва : Металлургия, 1978. – 392 с.

Парусов Э. В. Влияние вида обработки на величину аустенитного зерна высокоуглеродистой стали / Э. В. Парусов, В. В. Парусов, Л. В. Сагура, А. И. Сивак // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2014. – Вып. 28. – С. 296−299.

Термическая обработка строительной стали повышенной прочности / [В. И. Большаков, К. Ф. Стародубов, М. А. Тылкин]. – Москва : Металлургия, 1977. – 200 с.

Штремель М. А. Металловедческое обоснование совершенствования металлургической технологии. Перспективы качества стали / М. А. Штремель // Черная металлургия России и стран СНГ в ХХI веке. – Москва : Металлургия, 1994. – Т. 4. – С. 159−162.

Термомеханическая обработка проката из непрерывнолитой заготовки малого сечения : монография / [В. В. Парусов, А. К. Белитченко, Н. А. Богданов и др.]. – Запорожье : ЗГУ, 2000. – 142 с.

Богданов Н. А. Совершенствование оборудования и технологии при производстве проката на мелкосортно-проволочном стане 320/150 Молдавского металлургического завода / Н. А. Богданов, А. Б. Сычков, А. Н. Савьюк // Металлург. – 1995. – № 1. – С. 27−28.

Теоретические и технологические основы производства высокоэффективных видов катанки / [В. В. Парусов, А. Б. Сычков, Э. В. Парусов]. – Днепропетровск : Арт-пресс, 2012. – 376 c.

Э. В. Парусов. Разработка режима двустадийного охлаждения катанки из стали С80D2, микролегированной бором и ванадием / Э. В. Парусов, В. В. Парусов, Л. В. Сагура, А. И. Сивак, А. И. Клименко, А. Б. Сычков // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – № 3 – С. 53−56.

Дифференциально-термический анализ и технологии термической обработки / [А. П. Клименко, А. И. Карнаух, А. И. Буря и др.] – Днепропетровск : Пороги, 2008. – 323 с.

Парусов Э. В. Особенности кинетики распада аустенита и закономерности формирования структуры стали С82DCr при непрерывном охлаждении / Э. В. Парусов, С. И. Губенко, А. П. Клименко, И. Н. Чуйко, Л. В. Сагура // Вестник ПГАСА. – 2017. – № 6. – С. 27–36.

Парусов Э. В. Особенности кинетики распада аустенита и закономерности формирования структуры стали C82DCrV при непрерывном охлаждении / Э. В. Парусов, С. И. Губенко, А. П. Клименко, И. Н. Чуйко, Л. В. Сагура // Вестник ПГАСА. – 2018. – № 1. – С. 34–44.

Parusov E. V. Development of thermomechanical treatment of coil rolled products made of steel С86D micro-alloyed with boron / E. V. Parusov, V. V. Parusov, A. B. Sychkov, A. P. Klimenko, L. V. Sagura, A. I. Sivak // Metallurgical and Mining Industry. − № 6. – 2016. – Pp. 70–74.

Parusov E. Influence of boron on forming efficient structure of rolled steel and increase its technological plasticity at drawing / Е. Parusov, A. Sychkov, S. Gubenko, M. Ambrazhey // Scientific Journal of the Ternopil National University. – 2016. – № 2. – Pp. 99–108.

REFERENCES

Gulyayev A.P. Metallovedeniye [Metallography]. Moscow : Metallurgy, 1986, 542 p. (in Russian).

Novikov I. I. Teoriya termicheskoy obrabotki [Theory of heat treatment]. Moscow : Metallurgy, 1978, 392 p. (in Russian).

Parusov E.V., Parusov V.V., Sagura L.V. and Sivak A.I. Vliyaniye vida obrabotki na velichinu austenitnogo zerna vysokouglerodistoy stali [Influence of the type of treatment on the value of austenite grain of high-carbon steel]. Fundamentalnyye i prikladnyye problemy chernoy metallurgii [Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy]. 2014, no. 28, pp. 296–299. (in Russian).

Bolshakov V.I., Starodubov K.F. and Tylkin M.A. Termicheskaya obrabotka stroitelnoy stali povyshennoy prochnosti [Heat treatment of high-strength structural steel]. Moscow : Metallurgy Publ., 1977, 200 p. (in Russian).

Shtremel M.A. Metallovedcheskoye obosnovaniye sovershenstvovaniya metallurgicheskoy tekhnologii. Perspektivy kachestva stali [Metallurgical substantiation of perfection of metallurgical technology. Prospects for the quality of steel]. Chernaya metallurgiya Rossii i stran SNG v ХХI veke [Ferrous Metallurgy in Russia and the CIS in the 21st Century]. Moscow : Metallurgy Publ., 1994, vol. 2, pp. 159−162. (in Russian).

Parusov V.V., Belitchenko A.K. and Bogdanov N.A. Termomekhanicheskaya obrabotka prokata iz nepreryvnolitoy zagotovki malogo secheniya [Thermomechanical treatment of rolled products from a continuous cast piece of a small cross-section]. Zaporozhye : ZGU Publ., 2000, 142 p. (in Russian).

Bogdanov N.A., Sychkov A.B. and Savyuk A.N. Sovershenstvovaniye oborudovaniya i tekhnologii pri proizvodstve prokata na melkosortno-provolochnom stane 320/150 Moldavskogo metallurgicheskogo zavoda [Perfection of equipment and technology in the production of rolled products on a small-grade wire mill 320/150 of the Moldavian Metallurgical Plant]. Metallurg [Metallurgist]. 1995, no 1, pp. 27−28. (in Russian).

Parusov V.V., Sychkov A.B. and Parusov E.V. Teoreticheskiye i tekhnologicheskiye osnovy proizvodstva vysokoeffektivnykh vidov katanki [Theoretical and technological foundations for the production of high-efficiency wire rod]. Dnepropetrovsk : Art-press Publ., 2012, 376 p. (in Russian).

Parusov E.V., Parusov V.V., Sagura L.V., Sivak A.I., Klimenko A.I. and Sychkov A.B. Razrabotka rezhima dvustadiynogo okhlazhdeniya katanki iz stali C80D2, mikrolegirovannoy borom i vanadiyem [Development of a two-stage cooling mode for wire rod made of C80D2 steel, microalloyed with boron and vanadium]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost [Metallurgical and mining industry]. 2011, no 3, pp. 53−56. (in Russian).

Klimenko A.P., Karnaukh A.I. and Burya A.I. Differentsialno-termicheskiy analiz i tekhnologii termicheskoy obrabotki [Differential Thermal Analysis and Heat Treatment Technologies]. Dnepropetrovsk : Porogi Publ., 2008, 323 p. (in Russian).

Parusov E.V., Gubenko S.I., Klimenko A.P., Chuyko I.N. and Sagura L.V. Osobennosti kinetiki raspada austenita i zakonomernosti formirovaniya struktury stali С82DCr pri nepreryvnom okhlazhdenii [Features of the kinetics of the decay of austenite and the regularities in the formation of the structure of С82DCr steel under continuous cooling]. Vestnik PGASA [Herald of the PSACA]. 2017, no 6, pp. 27–36. (in Russian).

Parusov E.V., Gubenko S.I., Klimenko A.P., Chuyko I.N. and Sagura L.V. Osobennosti kinetiki raspada austenita i zakonomernosti formirovaniya struktury stali C82DCrV pri nepreryvnom okhlazhdenii [Features of kinetics of austenite decomposition and regularities in the formation of the structure of C82DCrV steel under continuous cooling]. Vestnik PGASA [Herald of the PSACA]. 2018, no 1, pp. 34–44. (in Russian).

Parusov E.V., Parusov V.V., Sychkov A.B., Klimenko A.P., Sagura L.V. and Sivak A.I. Development of thermomechanical treatment of coil rolled products made of steel С86D micro-alloyed with boron. Metallurgical and Mining Industry, no. 6, 2016, pp. 70-74. (in English).

Parusov Е., Sychkov A., Gubenko S. and Ambrazhey M. Influence of boron on forming efficient structure of rolled steel and increase its technological plasticity at drawing. Scientific Journal of the Ternopil National University, 2016, no. 2, pp. 99–108. (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ