DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.240418.39.265

Прогноз механічних властивостей сталі Ст6сп

A. A. Fortihin

Анотація


Постановка проблеми. Для оцінювання механічних властивостей часто використовуються методи неруйнівного контролю. Перспективним напрямком у галузі прогнозу характеристик якості металу стало застосування математичних методів прогнозу, зокрема, планування експериментів. Матеріал і методики. Досліджувався прокат зі сталі Ст6сп у стані заводської поставки. За допомогою методики оптичної мікроскопії встановлено, що структура сталі  феритно-перлітна. Вміст перліту в металі був у межах 50...60 %. Результати та їх обговорення. Застосовано методику планування експериментів для прогнозу механічних властивостей сталі Ст6сп в робочій області параметрів. Досліджувався вплив хімічного складу прокату зі сталі Ст6сп в стані заводської поставки на її механічні властивості в межах ГОСТ 535-2005. За результатами аналізу матриці планування отримано математичну модель прогнозу межі міцності, межі текучості, твердості та відносного подовження. Модель адекватна згідно з критеріями Фішера та Кохрена. Побудовано гістограму впливу елементів хімічного складу сталі Ст6сп на її механічні властивості. Висновки. Запропоновано методику прогнозу механічних властивостей сталі Ст6сп в робочій області її параметрів згідно з нормативними документами.


Ключові слова


механічні властивості; математична модель; матриця планування; хімічний склад; структура

Повний текст:

PDF

Посилання


Новиков И. И. Теория термической обработки / И. И. Новиков. – Москва : Металлургия, 1978. – 392 с.

Гуляев А. П. Металловедение / А. П. Гуляев – Москва : Металлургия, 1986. – 542 с.

Uzlov O. Investigation of Acicular Ferrite Structure and Properties of C−Mn−Al−Ti−N Steels / O. Uzlov, A. Malchere, V. I. Bolshakov, C. Esnouf // Advanced Materials Research. − 2007. − Vol. 23. − P. 209−312. – Режим доступу : https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.23.209

Пути идентификации периодических многокритериальных технологий : монография / [Ю. Дубров, В. Большаков, В. Волчук]. – Саарбрюккен : Palmarium Academic Publishing, 2015. − 236 с. − Режим доступу : https://www.palmarium-publishing.ru/extern/listprojects

Большаков В. И. Идентификация многопараметрических, многокритериальных технологий и пути их практической реализации / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Металознавство та термічна обробка металів. – 2013. − № 4. – С. 5–11.

Волчук В. Н. К применению фрактального формализма при ранжировании критериев качества многопараметрических технологий / В. Н. Волчук // Металлофизика и новейшие технологии. − 2017. − Т. 39. − № 3. − С. 949−957. − Режим доступу : http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v39/i07/0949.html

Fractals and properties of materials : monograph / [V. Bol’shakov, V. Volchuk, Yu. Dubrov]. − Saarbrucken : Lambert Academic Publishing, 2016. − 140 p. – Режим доступу : https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/tr/book/978-3-330-01812-9/fractals-and-properties-of-materials?search=Fractals

Пути применения теории фракталов : монография / [В. Большаков, В. Волчук, Ю. Дубров]. – Саарбрюккен : Palmarium Academic Publishing, 2016. − 146 с. − Режим доступу : https://www.palmarium-publishing.ru/extern/listprojects

Большаков Вад. І. Часткова компенсація неповноти формальної аксіоматики при ідентифікації структури металу / Вад. І. Большаков В. І. Большаков, В. М. Волчук, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. − 2014. − № 12. − С. 45−48. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73434

Большаков В. И. Материаловедческие аспекты применения частичной компенсации неполноты формальной аксиоматики / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2015. − № 5. – С. 10–16. − Режим доступа : http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/47385/43497

Большаков В. И. О применении имитационного моделирования в материаловедении / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Металознавство та термічна обробка металів. – 2015. − № 4. – С. 26–31. – Режим доступу : http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/26-31

Zhuravel' I. M. Measurement of the mean grain size in a metal by using fractal dimensions / I. M. Zhuravel', L. M. Svirs'ka // Materials Science. − 2010. – Vol. 46. − № 3. − Pр. 418−420.

Карускевич М. В. Застосування фрактальної геометрії в задачах прогнозування залишкового ресурсу авіаційних конструкцій / М. В. Карускевич, І. М. Журавель, Т. П. Маслак // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2011. – Т. 47 − № 5. – С. 48−52.

Большаков В. И. Разработка и исследование метода определения механических свойств металла на основе анализа фрактальной размерности его микроструктуры / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Металознавство та термічна обробка металів. – 2004. − № 1. − С. 43−54.

Volchuk V. Method of material quality estimation with usage of multifractal formalism / V. Volchuk, I. Klymenko, S. Kroviakov, M. Orešković // Tehnički glasnik − Technical Journal. − 2018. − Vol. 12. − № 2. − Pр. 93−97. – Режим доступа : https://doi.org/10.31803/tg-20180302115027

Большаков В. И. Материаловедческие аспекты применения вейвлетно-мультифрактального подхода для оценки структуры и свойств малоуглеродистой стали / В. И. Большаков, В. Н. Волчук // Металлофизика и новейшие технологии. − 2011. − Т. 33. − № 3. − С. 347–360.

Большаков В. И. Топологические и фрактальные инварианты структуры для оценки качества металла / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. − 2017. − № 4. − С. 42−48. − Режим доступу : https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.04.00

Большаков В. И. Композиція топологічних і фрактальних інваріантів для ідентифікації структури / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Металознавство та термічна обробка металів. – 2017. − № 3. − С. 10−15.

Mishutn А. Modified expanded clay lightweight concretes for thin-walled reinforced concrete floating structures / А. Mishutn, S. Kroviakov, O. Pishev, B. Soldo // Technical Journal. − 2017. − Vol. 11. − № 3. − P. 121−124. – Режим доступу : https://hrcak.srce.hr/186657

Большаков В. И. Поиск путей прогноза качества металла / В. И. Большаков, А. А. Фортыгин // Металознавство та термічна обробка металів. – 2017. − № 4. – С. 16–22. – Режим доступу : http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/16-22

Волчук В. Спосіб прогнозу механічних властивостей чавунних валків / В. Волчук, С. Токосов // ScienceRise. – 2018. – T. 11. − С. 57−61. – Режим доступу : https://doi.org10.155872313-8416.2018.150342

Большаков В. И. Формирование модели прогноза качества материала, основанной на экспертной оценке и активном эксперименте / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Л. Н. Дейнеко, Ю. И. Дубров // Компьютерное материаловедение и обеспечение качества : матер. к 45-му Междунар. сем. по моделированию и оптимизации композитов. − Одесса : АстроПринт, 2006. − С. 146−150.

Большаков В. И. Применение теоретико-информационного подхода для идентификации структуры металла / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. − № 8. – С. 4–9. − Режим доступу : http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/4134

Tikhonov A. N. Solutions of Ill-Posed Problems / A. N. Tikhonov, V. Yu. Arsenin. − New York : Winston, 1977. − 258 p.

Bolshakov V. I. Regularization of One Conditionally Ill-Posed Problem of Extractive Metallurgy / V. I. Bolshakov, V. M. Volchuk, Yu. I. Dubrov // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. − 2018. − Vol. 40. − № 9. − Pр. 1165−1171. − Режим доступу : https://DOI: 10.15407/mfint.40.09.1165


Пристатейна бібліографія ГОСТ