Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Physical Metallurgy and Heat Treatment of Metals?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

До публікації в журналі приймаються статті українською, російською або англійською мовами проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, оригінальні наукові, практичні дослідження, які раніше ніде не друкувалися. Матеріали необхідно надавати в друкованому та в електронному вигляді в програмі Місrosoft Word. Наукова публікація в журналі "Металознавство та термічна обробка металів" повинна відповідати вимогам п. 3 Постанови ВАК України № 7-05 / 1 від 15.01.2003 року та враховувати вимоги міжнародних наукометричних баз даних (SciVerse Scopus, Web of Science і ін. ) до наукових статей.

Виклад основного матеріалу статті має мати такі елементи:
- Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- Аналіз останніх досліджень і публікацій, де закладені основи вирішення даної проблеми, на які спирається автор;
- Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- Формулювання цілей статті (постановка завдання);
- Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Матеріали анонімно рецензуються членами редакційної колегії журналу і сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, і редагуються. Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису.

Вимоги до обсягу наукових статей, повідомлень, відгуків та рецензій:
• оглядові та проблемні статті - до 45 000 знаків з пробілами (7-10 стор.);
• загальні статті за рубриками видання - до 30 000 знаків з пробілами (5-7 стор.);
• наукове повідомлення - до 8 000 знаків з пробілами (до 2,5 стор.);
• відгук або рецензія - до 6 000 (до 2 стор.).
Матеріал надається в форматі А4, з огляду на таблиці, ілюстрації, список використаних джерел. Статті більшого обсягу можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.
 Версія для скачування

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

  Макет сторінки

  Для оригінал-макету використовується формат А4 (книжкова орієнтація сторінки) з полями: верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см, ліве та праве – 2,0 см.

  Велике прохання, сторінки - не нумерувати!

 2. Мовою оригіналу статті:

  Шапка статті набирається шрифтом Times New Roman на всю ширину аркуша (в одну колонку) в наступному порядку:

  п.1 - індекс УДК (у верхньому лівому куточку сторінки) - в першому рядку з вирівнюванням по лівому краю (шрифт Times New Roman 12, накреслення напівжирне), інтервал перед - 0 пт., після - 12 пунктів.

  п.2 - назва статті - з вирівнюванням по центру. Шрифт Times New Roman 14 пт., напівжирний, великими літерами. Інтервал після - 12 пунктів.

  п.3 - повний список (спів) авторів (бажано не більше 4-х чоловік)- прізвище та ініціали (шрифт Times New Roman 12 великими літерами), порядковий номер у списку і, додатково для співавтора для листування, - зірочка або цифра ( верхнім індексом); науковий ступінь і вчене звання (шрифт Times New Roman 12, курсив). Кожен новий (спів) автор з нового рядка, з вирівнюванням по лівому краю. Інтервал перед блоком - 0 пт., Після - 12 пунктів.

  п.4 - відомості про (спів) авторів: виноска (верхній індекс - арабська цифра і додатково зірочка для автора-кореспондента) [якщо авторів два або більше], організація, де працює автор, і / або відомство, повна поштова адреса (корпус, будинок, вулиця, назва населеного пункту, країна), для (спів) учасника для листування - додатково номери телефонів, факсу, електронна пошта (обов'язково!), сайт (якщо є), унікальний номер ORCID (у вас є можливість зареєструватися і отримати індивідуальний номер в реєстрі ідентифікаторів науковців ORCID за посиланням https://orcid.org/register).

  Кожна наступна адреса і дані для листування починаються з нового рядка. Шрифт Times New Roman 9. Інтервал перед блоком - 0 пт., Після - 12 пунктів.

  п.5 - анотація (одним абзацем, об'ємом від 250 до 300 слів, не менше 20 рядків) - з вирівнюванням по ширині, повинна бути структурованою (за логікою опису результатів в статті) і повинна містити наступні елементи з їх явним виділенням: мета, методика, результати, наукова новизна, практична значимість (напівжирний, курсив). Шрифт Times New Roman 9 пунктів. Реферат не повинен повторювати назву статті. Перший рядок - відступ -0,5 см. Інтервал після - 12 пт.

  п.6 - ключові слова (5-12 окремих слів і / або в складі кількох словосполучень, в яких можуть бути коми) - з вирівнюванням по ширині, шрифт Times New Roman 9 пт., простий; перед списком курсивом вказується: Ключові слова: знак поділу - крапка з комою, в кінці списку точка не потрібна. Інтервал після - 12 пунктів.

  Пункти 2 ... 6 подаються українською, російською та англійською мовами.

 3. Форматування основного тексту у дві колонки з проміжком 0,7 см.

   

  Режим розстановки переносів слів - відключений!

  Перші строки абзаців з відступом 0,5 см по всій статті. Вирівнювання абзаців по ширині. Абзаци не відокремлюються один від одного. Шрифт Times New Roman, кегль 10, міжрядковий інтервал - одинарний.

   Сторінки – не нумерувати.

  Висячі рядки - початковий рядок абзацу, яка стоїть в колонці останньої, або кінцева рядок абзацу, яка стоїть першою в колонці, - не допускаються. Заголовки елементів основного тексту виділяються напівжирним шрифтом.

  Заголовки набираються шрифтом Times New Roman, кегль 10 пт., накреслення напівжирне, малими літерами. Відступу першого рядка немає, вирівнювання по центру. Від попереднього тексту підзаголовок відокремлюється інтервалом 12 пт., Від подальшого - 6 пунктів.

  У набраному тексті не повинно бути букв і знаків з шрифтів інших гарнітур і кеглів. Не допускається заміна якогось друкованого знака іншим, подібним по зображенню. Не можна, наприклад, замінювати букву (О) нулем (0), знак градуса (°) - дробовим нулем (0), апостроф ( ') - перевернутої коми ('), не можна також твердий знак замінювати апострофом. При наборі статті обов'язково розрізняти «дефіс» (-) і «тире» (-). Цифри, які позначають кордону якоїсь величини, розділяються трикрапкою, наприклад 20 ... 80 осіб.

  Застосовувати: лапки - поліграфічні ( «) [Alt 0171] і (») [Alt 0187], дужки - напівкруглі (). Якщо всередині тексту, укладеного в лапки, зустрічаються окремі слова, також в свою чергу укладені в лапки, то для всього уривка потрібно застосувати «ялинки» ( «...»), а для окремих слів усередині - лапки іншого малюнка ( "") . У ініціалах після точки обов'язково робиться пробіл, наприклад: І. А. Іванов. Знак номера повинен бути відділений від наступного за ним цифри, у множині символ не подвоюється, наприклад: № 5, 6 і 7. Знаки градусів, хвилин, секунд (кутових) не можна відбивати від попередньої цифри, наприклад: 10є, 10 ', 10 ". Скорочені позначення шкали не слід відбивати від знака градуса, наприклад: 20 º С. Знаки відсотків відбиваються від попередньої цифри, наприклад: 10%.

 4. Набір таблиць

  Таблиці повинні давати читачеві відомості в наочній і дохідливій формі, повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні дані, необхідні для ілюстрації тексту статті. У правильно побудованій таблиці заголовок кожної графи розташований безпосередньо над нею, а в боковику знаходяться показники, які визначають дані рядків.

  У разі розміщення однієї таблиці на декількох сторінках над її продовженням / завершенням вказується відповідно Продовження / Закінчення табл. 1. Шапку таблиці і номера стовпців необхідно повторювати на кожній сторінці цієї таблиці.

  Тільки в разі нагальної потреби і в обмеженій кількості в статті допускаються таблиці, розгорнуті по вертикалі (альбомна орієнтація).

  Однакові за характером таблиці повинні бути оформлені одноманітно по всьому виданню (шрифти, лінійки, заголовки і графи, розбивка між рядками і т. Д.).

  Таблиця повинна бути розміщена як можна ближче до першої посиланням на неї в тексті.

  Таблиці набираються в Microsoft Word.

  Бажана довжина таблиці - максимум однієї колонки шириною - 8,15 см або 17 см. Рекомендований розмір символів у таблицях - 8-9 pt (для таблиць насичених інформацією не менш, ніж 6 pt).

  Номер таблиці: курсив, шрифт Times New Roman, розмір 10 пт., Вирівнювання по правому краю, інтервали перед і після - по 6 пунктів.

  Назва таблиці: шрифт Times New Roman, розмір 10 пт., Напівжирний, вирівнювання по центру, інтервал перед - 0 пунктів, після - 6 пунктів.

  Обов'язковий переклад назви таблиці на англійську мову.

  Зразок оформлення:

   

 5. Оформлення рисунків

  Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються в кольоровому і чорно-білому зображенні разом з текстом в місцях посилань на них і обов'язково в окремих файлах (* .TIFF, * .jpg та ін.) з розширювальною здатністю 300 dpi. Сама якість малюнків і фотографій має бути максимальною. Бажана ширина рисунків - 8,15 см чи не найбільше 17 см для карт, схем та інших об'ємних матеріалів. Малюнок повинен бути розташований по центру, без обтікання текстом. Малюнки розміщують "в тексті" (не в таблицях). Символи, підписи, лінії малюнків слід виконувати таким чином, щоб вони сприймалися після приведення розміру рисунка до ширини однієї колонки. Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті і пояснювальну підпис, які виділяються курсивом.

  Неприпустимо включати підписи в сам малюнок.

  Ілюстрації необхідно готувати з можливістю друку матеріалів на різографі, з мінімальним використанням відтінків сірого (особливо це стосується діаграм, підготовлених в MS Excel). Не дозволяється для створення ілюстрацій використовувати графічний редактор, вбудований в Word for Windows !!!

  Підпис під малюнком повинен бути поза малюнком, інтервали перед і після - по 6 пт., Набирається шрифтом Times New Roman, накреслення курсив, малими літерами, кегль 10 пт., Вирівнювання по центру. Якщо після тематичного заголовку підпису наводиться розшифрування, то між ними ставиться двокрапка і розміщену далі розшифровку набирають шрифтом меншого кегля (9 пт.). Обов'язковий переклад підпису малюнка на англійську мову.

  Приклад оформлення назви рисунку:idi-font-weight:bold'>Назва таблиці: шрифт Times New Roman, розмір 10 пт., Напівжирний, вирівнювання по центру, інтервал перед - 0 пунктів, після - 6 пунктів.

   Обов'язковий переклад назви таблиці на англійську мову


   

 6. Набір формул

  Для набору формул використовується вбудований в Word for Windows редактор формул Microsoft Equation 3.0 або MathType 5. Формули розташовують окремими рядками посередині колонки, і лише нескладні, невеликі формули, які не мають самостійного значення, розміщують всередині текстових рядків. Арабськими цифрами в круглих дужках позначають порядковий номер формули в статті. Його розміщують в правому краю набору в один рядок з нумерованій формулою. Якщо формула багаторядкова, то номер розташовують в рядок з останнім рядком формули.

  Формули компонуються так, щоб вони містилися в колонку шириною 81,5 мм. До і після формул - інтервал по 6 пунктів.

  Загальні правила набору:

  • Цифри в формулах набирають прямим шрифтом.
  • Символи, для яких застосовуються літери латинського алфавіту, набирають курсивом.
  • Скорочення математичних термінів (наприклад, sin, arcsin, lg, lim, const, max) набирають прямим шрифтом.
  • Скорочення фізичних і технічних одиниць виміру, метричних мір і похідних від них набирають прямим шрифтом, без крапок, наприклад: 10 В, 25 кВт, 12 км.
  • Скорочення в індексах набирають прямим шрифтом, наприклад: Lпол (т. ч. L польоту). Якщо індекс є символом величини, він друкується курсивом, наприклад: р - тиск; х - координата; i, k - поточні індекси.
  • Не дозволяється розміщувати позначення одиниць виміру поруч з формулою, яка відображає залежність між величинами або між їх числовими значеннями в формі букв.
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES подається нижче основного тексту статті, після "Розриву розділу (на поточній сторінці)". Виконується в одну колонку на ширину сторінки. Посилання на літературні джерела в тексті поміщають у квадратні дужки ([1]). Оформлення списку джерел призводять у наступному порядку: спочатку всі посилання кирилицею від А до Я, потім все латиницею (A ... Z), представлені у алфавітному порядку. Далі цей список нумерується послідовно арабськими цифрами.

  Оформлення самого запису джерела виконується згідно стандартів "« ДСТУ 7.1: 2006. Система стандартів щодо інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання », який діє з 01.07.2007.

  Транслітерація прізвищ авторів виконується у залежності від мови оригіналу джерела відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р №55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (для української мови) або вимогам системи BGN / HCGN (для російської мови).

  Окремо робиться REFERENCES, згідно гарвардського стилю, який не має жорстких канонічних вимог до оформлення, а носить умовно рекомендаційний характер. Кожен ВНЗ їх вибирає для себе сам. Таким чином, REFERENCES у журналах різних ВНЗ мають в основному схоже оформлення, але у деталях можуть сильно відрізняться!

  REFERENCES для «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування», «Металознавство і термічна обробка металів" і "Новини інженерної науки Придніпров'я» оформляється наступним чином:

  На початку йде перелік авторів (ініціали розташовуються праворуч, між точкою за буквою імені і буквою прізвища пробіл не ставиться [Shparber M.E.,]), прізвище та ініціали пишуться транслітерацією.  При наявності більш одного учасника, між останнім і передостаннім авторами ставимо «,» потім пишемо слів «and» і записуємо останнього учасника. Якщо авторів немає, вказуємо редактора. Після останнього автор, після його ініціал ставимо «.», І пишемо транслітероване назву статті, журналу, книги (в загальному джерело) і виділяємо курсивом. Після закінчення запису ставимо пробіл і відкриваємо «[]». У них записуємо переклад назви англійською мовою. Після закінчення запису, поле квадратних кавичек ставимо крапку ".". Потім йде все те що стоїть за «//». Записується транслітеровану назву (курсивом) в «[]» переклад англійською мовою, ставиться «.». Потім (для книги) місто «:» видавництво «,», рік «,», кількість сторінок «p.». (Kyiv: Vyd-vo Yevropeiskyi Universytet, 2008, 208 p.) Запис транслітерацією без курсиву.

  Для статті, курсив і транслітерована назва журналу, збірника, в «[]» переклад англійською мовою, в кінці «.». Потім абревіатура організації (якщо є) «.», місто «,», Vol «,», iss «,», № «,» pp «.», Діапазон сторінок «.». Запис транслітерувати без курсиву. Поле «.» в кінці в «()» пишеться якою мовою оригінал статі. (Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie - [Сonstruction, materials science, mechanical engineering]. PDABA. Dnipropetrovsk, 2013, no. 69, pp. 242-246. (In Ukrainian).)

  Існує чотири типи тире Тире (довге) «—»; Коротке (середнє) тире «»; Мінус «–»; Дефіс «-».

  У всіх випадках застосовуємо коротке тире «–» !

  Першоджерела подаються мовою оригіналу (приклади обох списків літератури - див. додаток 1).

  Вимоги до переліку посилань:

  - обсяг – не менше 6 джерел (і не більше 13, в окремих випадках до 20);

  - бажано не менше 3-х джерел латиницею на іноземний журнал з високим індексом впливу або базову монографію в даній області;

  - більша частина посилань (включаючи оригінальні іноземні джерела) повинні бути не старші за 8-10 років;

  - обов'язковий переклад джерел на англійську мову. У списку літератури кожен україно- чи російськомовне джерело повинен бути приведено спочатку на мові оригіналу, а потім в перекладі, англійською мовою.

  - обов'язково інтернет-посилання на сайт, де можна ознайомитися з джерелом;

  - допускається не більше 20% саме цитувань на кожного з співавторів.

  Перелік літературних джерел розташовується в алфавітному порядку, джерела на латиниці в кінці списку і надається з підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (або СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (російськомовна стаття) або REFERENCES (якщо стаття англомовна) – TNR 10 пт., Прописними літерами), який відокремлюється від основного тексту і самого списку інтервалами перед 12 пт., після 6 пунктів. і розміщується посеред колонки . Сам список статей подається шрифтом Times New Roman 9, нумерований, з відступом першого рядка – 0,5 см.

  Скорочення слів у бібліографічному описі здійснюється відповідно до ДСТУ 3582 до: 2013. Назви міст не скорочуються.

  Наявність списку використаних джерел у статті є обов'язковим!

  Після, через рядок, вказуються рекомендації к публікації статті - науковий ступінь, звання та ПІБ, (країна) рецензента. Шрифт – TNR 9 пт., курсив

  Дата надходження рукопису до редколегії розміщують під бібліографією, позначають арабськими цифрами: по дві цифри для числа, місяця і чотири – для року. Шрифт – TNR 10 пунктів.

 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

  1. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 1. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена, телефонні номери та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.