Використання трубобетону в стиснених елементах каркаса надбудови поверхів малоповерхових житлових будівель

Bol'shakov V. I., Savytskyi N. V., Nikiforova T. D., Razumova O. V., Grosman S. O., Kotov N. A.

Анотація


Анотація. Наведено результати оцінювання варіантів конструктивного рішення каркаса надбудови поверхів малоповерхового житлового будинку. Мета роботи. Оцінювання ефективності застосування трубобетону для збільшення поверховості малоповерхових житлових будинків на основі аналізу ресурсоємності варіантів конструктивних рішень каркаса надбудови поверхів. Методика. Запропоновано метод надбудови каркаса додаткових поверхів малоповерхового житлового будинку, що реконструюється без відселення мешканців. Суть методу полягає в улаштуванні уздовж стін існуючої будівлі на самостійних фундаментах металевих портальних рам каркаса, на які спираються ферми, ригелі, в'язі та інші конструкції, що приймають навантаження від конструкції надбудови. Результати. Розроблено конструктивне рішення каркаса надбудови поверхів малоповерхового житлового будинку. Розглянуто варіанти каркаса із застосуванням монолітного залізобетону, металевого каркаса і каркаса з трубобетонних елементів. На основі аналізу напружено-деформованого стану елементів конструкцій каркаса виконано підбір перерізів і порівняльний аналіз витрат матеріалів на його зведення. Наукова новизна. На основі виконаних досліджень установлено, що трубобетонні конструкції відповідають вимогам раціональної спільної роботи сталі і бетону. Практична значимість. Можливість збільшення поверховості малоповерхових житлових будинків у разі їх реконструкції без відселення мешканців.


Ключові слова


трубобетон; надбудова поверхів; реконструкція; стиснуті елементи; житлові будівлі; каркас

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Жербін М. М. Нова концепція реконструкції та модернізації існуючих житлових будинків / М. М. Жербін, В. І. Большаков // Будівництво України. – 1998. – № 2. − С. 27−32.

Основы формообразования стальных каркасов многоэтажных и высотных зданий : монография / [В. И. Большаков, М. М. Жербин, О. В. Разумова]. − Днепропетровск : ПГАСА, 2003. – 124 c.

Большаков В. И. Использование высокопрочных сталей бейнитного класса в строительных металлоконструкциях / В. И. Большаков // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2002. – Вып. 15. – Ч.1. – С. 27−32.

Большаков В. И. Анализ материалоёмкости отечественных и зарубежных жилых и гражданских зданий с различными конструктивными решениями / В. И. Большаков, М. М. Жербин, Н. А. Швец // Будівництво України. – 1997. – № 1. – С. 21−26.

Разумова О. В. Трубобетонный каркас − рациональный выбор при проектировании высотных зданий / О. В. Разумова, И. Н. Могилевцева // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. − 2012. − № 1−3. − С. 45−53.

Стороженко Л. И. Трубобетонные конструкции : монография / Л. И. Стороженко. − Київ : Будівельник, 1978. − 134 с.

Изгибаемые трубобетонные конструкции : монография / [Л. И. Стороженко, В. И. Ефименко, П. И. Плахотный]. − Киев : Будівельник, 1994. − 156 с.

Сталежелезобетонные конструкции : монография / [Л. И. Стороженко, А. В. Семко, В. И. Ефименко]. – Киев : Четверта Хвиля, 1997. – 245 с.

Большаков В. И. Инновационная технология строительства жилых и гражданских зданий с применением каркаса из трубобетонных элементов / В. И. Большаков, Н. В. Савицкий, О. В. Разумова, Л. И. Котова, Н. А. Котов, Б. А. Медгауз, С. А. Гросман // Новини науки Придніпров'я. − 2011. − № 3. − С. 131−136.

Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном : монография / [А. И. Кикин, Р. С. Санжаровский, В. А. Труль]. − Москва : Стройиздат, 1974. – 146 с.

Семко О. В. Ймовірнісні аспекти розрахунку сталезалізобетонних конструкцій : монографія / О. В. Семко. − Київ : Сталь, 2004. – 318 с.

Державні будівельні норми України ДБН В.2.6-160-2010.

Конструкції будівель і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення. – Надано чинності 2011-11-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 55 с.

Державні будівельні норми України ДБН В.2.6-98-2009. Конструкції будівель і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – Надано чинності 2011-06-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.

Державні будівельні норми України ДБН В.2.6-163-2010. Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Основні положення. – Надано чинності 2011-12-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 127 с.

REFERENCES

Zherbin M.M. and Bol’shakov V.I. Nova kontseptsiya rekonstruktsiyi ta modernizatsiyi isnuyuchykh zhytlovykh budynkiv [The new concept of reconstruction and modernization of existing residential buildings]. Budivnytstvo Ukrayiny [Construction of Ukraine]. 1998, no. 2, pp. 27−32. (in Ukrainian).

Bol’shakov V.I., Zherbin, M.M. and Razumova O.V. Osnovyi formoobrazovaniya stalnyih karkasov mnogoetazhnyih i vyisotnyih zdaniy [Basics of shaping steel-framed multi-storey and high-rise buildings]. Dnepropetrovsk: PSACEA Publ., 2003, 124 p. (in Russian).

Bol’shakov V.I. Ispolzovanie vyisokoprochnyih staley beynitnogo klassa v stroitelnyih metalokonstruktsiyah [The use of high strength steels of bainite class of metal constructions]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Сonstruction, materials science, mechanical engineering]. 2002, no. 15, pp. 27−32. (in Russian).

Bol’shakov V.I., Zherbin, M.M. and Shvets N.A. Analiz materialoYomkosti otechestvennyih i zarubezhnyih zhilyih i grazhdanskih zdaniy s razlichnyimi konstruktivnyimi resheniyami [Analysis of the material intensity of domestic and foreign residential and civil buildings with a variety of design solutions]. Budivnytstvo Ukrayiny [Construction of Ukraine]. 1997, no. 1, pp. 21−26. (in Russian).

Razumova O.V and Mogilevtseva I.N. Trubobetonnyj karkas − racional'nyj vybor pri proektirovanii vysotnyh zdanij [Pipe-concrete frame − a rational choice in the design of high-rise buildings]. Vіsnik Pridnіprovs'koї derzhavnoї akademії budіvnictva ta arhіtekturi [Bulletin of the Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2012, no. 1−3, pp. 45−53 (in Russian).

Storozhenko L.I. Trubobetonnyie konstruktsii [Pipe-concrete constructions]. Kiev : Budivelnyik Publ., 1978, 134 p. (in Russian).

Storozhenko L.I., Efimenko V.I. and Plahotnyiy P.I. Izgibaemyie trubobetonnyie konstruktsii [With bendings pipe-concrete constructions]. Kiev : Budivelnyik Publ., 1994, 156 p. (in Russian).

Storozhenko L.I., Semko A.V. and Efimenko V.I. Stalezhelezobetonnyie konstruktsii [Steel reinforced concrete structures]. Kiev : Chetverta Khvylya Publ., 1997, 245 p. (in Ukrainian).

Bol’shakov V.I., Savitskyi N.V., Razumova O.V., Kotova L.I., Kotov N.A., Medgauz B.A. and Grosman S.A. Innovacionnaya tehnologiya stroitel'stva zhilyh i grazhdanskih zdanij s primeneniem karkasa iz trubobetonnyh `elementov [The innovative construction of residential and public buildings using the framework of the pipe-concrete elements]. Novini nauki Pridnіprov'ya [Science News Dnieper]. 2011, no. 3, pp. 131−136. (in Russian).

Kikin A.I., Sanzharovskiy R.S. and Trul V.A. Konstruktsii iz stalnyih trub, zapolnennyih betonom [Construction of steel pipes filled with concrete]. Moscow : Stroyizdat Publ., 1974, 146 p. (in Russian).

Semko O.V. Imovirnisni aspekty rozrakhunku stale zalizobetonnykh konstruktsiy [Probabilistic aspects of calculating Steel-concrete structures]. Kiev : Stal’ Publ., 2004, 318 p. (in Ukrainian).

DBN V.2.6-160-2010. Konstruktsiyi budivel' i sporud. Stalezalizobetonni konstruktsiyi. Osnovni polozhennia. [State Building Codes V.2.6-160-2010. Construction of buildings and built. Steel reinforced concrete structures. Fundamental regulations]. Kyiv : Minrehionbud Ukrainy Publ., 2011, 55 p. (in Ukrainian).

DBN V.2.6-98-2009. Konstruktsiyi budivel' i sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsiyi. Osnovni polozhennia. [State Building Codes V.2.6-98-2009. Construction of buildings and built. Concrete and reinforced construction. Fundamental regulations]. Kyiv : Minrehionbud Ukrainy Publ., 2011, 71 p. (in Ukrainian).

DBN V.2.6-163-2010. Konstruktsiyi budivel' i sporud. Stalevi konstruktsiyi. Osnovni polozhennia. [State Building Codes V.2.6-163-2010. Construction of buildings and built. Steel construction. Fundamental regulations]. Kyiv : Minrehionbud Ukrainy Publ., 2011, 127 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ