Спосіб визначення області компромісу критеріїв якості багатокритеріальних технологій

V. I. Bolshakov, A. A. Fortigin

Анотація


Постановка завдання. Наразы актуальна оперативна оцінка якості механічних властивостей металевих виробів, зокрема, трубної продукції. Традиційні методи визначення механічних властивостей, не виключаючи методи неруйнівного контролю, аналізу математичних моделей, показав, що ці методи витратні, при цьому іноді спостерігаються результати, які суперечать вимогам нормативних документів. Тому доцільно визначати механічні властивості, якщо це можливо, без застосування натурних експериментів. Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження служила трубна сталь марки 20, актуальність використання якої пояснюється її широкою поширеністю в промисловості, завдяки тому, що вона належить до середньовуглецевого класу і має феритно-перлітну структуру. Матеріали і методики досліджень. Сталь 20 якісна, тобто має знижений вміст шкідливих елементів: сірки і фосфору без обмежень по зварюваності. Для отримання відомостей про якість сталі виготовили металографічні шліфи. Результати та їх обговорення. Визначені області компромісу механічних властивостей труб залежно від хімічного складу наведені на отриманих графіках, що відображають залежності кожної функції мети від кожного параметра. Як змінні були обрані елементи хімічного складу, я як критерії обрано такі механічні властивості: межа міцності на розрив, межа плинності і відносне подовження. Критерії обрані ті, які начастіше фігурують у приймально-здавальних роботах і є основними характеристиками міцності властивостей. В даному випадку були підібрані елементи хімічного складу, які дозволяють домагатися найкращого поєднання механічних властивостей. Визначено область субкомпромісу для обраних критеріїв визначена графоаналітичним методом, що полягає в нормованому поданні змінних, наведених у відсотках. Вибрані критерії описують робочі області механічних властивостей труб. Якщо користувач схильний до однієї з механічних властивостей, можна визначати хімічний склад виробу і прогнозувати інтервал існування його механічних властивостей. Висновки. Як показав досвід, на практиці такий підхід зручно застосовувати для прогнозування хімічного складу виробу і його механічних властивостей у виробничих умовах.


Ключові слова


сталь; механічні властивості структур; область компромісу; прогноз

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Материаловедение : монография / [Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева]. - Москва : Машиностроение, 1990. - 528 с. − Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD.

Durand-Charre, M. Microstructure of steels and cast irons / M. Durand-Charre. − Springer. − 2004. − 404 p. − Режим доступа: http://www.springer.com/us/book/9783540209638.

Ferrous Materials: Steel and Cast Iron / [H. Berns, W. Theisen]. − Springer. − 2008. − 418 p. − Режим доступа: https://books.google.com.ua/books?id=6ZgvRtOvMvUC&r.

Joseph R.D. Cast Irons / R.D. Joseph // ASM International. − 1996. − 494 р. − Режим доступа: https://books.google.com.ua/books/about/Cast_Irons.html?id=NbgtnLo7jhwC&redir_esc=y.

Elliott R. Cast iron technology / R. Elliott. − Butterworths. − 1988. − 244 p. − Режим доступа: https://books.google.com.ua/books/about/Cast_iron_technology.html?id=xwpUAAAAMAAJ&redir_esc=y.

Гуляев А. П. Металловедение : монография / А. П. Гуляев. - Москва : Металлургия, 1986. - 544 с. − Режим доступа: http://lib-bkm.ru/load/2-1-0-2109.

Metals Reference Book / Edited Colin J. − Smithells. − Butterworths, 1976. − 1 566 p. − Режим доступа: http://www.worldcat.org/title/metals-reference-book/oclc/62743363?ht=edition&referer=di.

Большаков В. І. Етапи ідентифікації багатопараметричних технологій та шляхи їх реалізації / В. І. Большаков,

В. М. Волчук, Ю. І. Дубров // Вісник Національної Академії наук України. - 2013. - № 8. - С. 66-72. − Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/67873

Большаков В. И. Способ определения области компромисса критериев качества многокритериальных технологий /

В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров / Свидетельство о регистрации авторского права Украины на изобретение

№ 53769 от 18.02.2014 г. – 5 с.− Режим доступа: http://sips.gov.ua/ua/authors_rights.html.

Большаков В. И. Определение области компромисса критериев качества чугунных валков / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. - № 11. - С. 4–7. − Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-oblasti-kompromissa-kriteriev-kachestva-chugunnyh-valkov.

Большаков В. И. Идентификация многопараметрических, многокритериальных технологий и пути их практической реализации / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Металознавство та термічна обробка металів. – 2013. - № 4. – С. 5–11.− Режим доступа: https://www.morebooks.de/store/ru/book/Пути-идентификации-периодических-многокритериальных-технологий/isbn/978-3-659-60262-7.

Большаков В. И. Пути расширения области существования управляемых переменных в многокритериальной задаче материаловедения / В. И. Большаков, Ю. И. Дубров, Д. А. Каминский // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – 2012. – Вып. 64. – С. 127−132. − Режим доступа: https://www.ljubljuknigi.ru/store/de/book/Пути-идентификации-периодических-многокритериальных-технологий/isbn/978-3-659-60262-7.

Волчук В. Н. К определению области компромисса характеристик качества материалов / В. Н. Волчук. // Металознавство та термічна обробка металів. – 2015. - № 3. – С. 5–11. − Режим доступа: http://journals.uran.ua/index.php/ 2413-7405/article/view/57879.

REFERENCES

Lakhtin Yu.M. and Leont'yeva V.P. Materialovedeniye [Materials Science]. Moscow: Mashinostroyeniye Publ., 1990, 528 р. (in Russian).

Durand-Charre, M. Microstructure of steels and cast irons. Springer, 2004, 404 p.

Berns H. and Theisen W. Ferrous Materials: Steel and Cast Iron. Springer, 2008, 418 p.

Joseph R.D. Cast Irons. ASM International, 1996, 494 р.

Elliott R. Cast iron technology. Butterworths, 1988, 244 p.

Gulyayev A.P. Metallovedeniye [Metal Science]. Moscow: Metallurgiya, 1986, 544 р. (in Russian).

Metals Reference Book. Edited Colin J. Smithells. Butterworths, 1976, 1 566 p.

Bolshakov V.I., Volchuk V.N. and Dubrov Yu.I. Etapy identyfikatsiyi bahatoparametrychnykh tekhnolohiy ta shlyakhy yikh realizatsiyi [Stages multiparameter identification technologies and ways of their implementation]. Vіsnik Nacіonal'noї Akademії nauk Ukraїni [Bulletin of the Ukraine’s National Academy of Science]. No. 8, 2013, pp. 66-72. [in Ukrainian].

Bolshakov V.I., Volchuk V.N. and Dubrov Yu.I. Sposob opredeleniya oblasti kompromissa kriteriev kachestva mnogokriterial’nyh tehnologiy [The method for determining the area of compromise quality criteria of multi-criteria Technology]. Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskogo prava na tvir [The certificate of registration in Ukraine copyright for an invention]. No. 53769, 18.02.2014. (in Russian).

Bolshakov V.I., Volchuk V.N. and Dubrov Yu.I. Opredeleniye oblasti kompromissa kriteriyev kachestva chugunnykh valkov [Scoping compromise quality criteria of cast iron rolls]. Visnyk Prydniprovsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury. [Bulletin of the Dnieper State Academy of Construction and Architecture]. 2014, no.11, pp. 4−7. (in Russian).

Bolshakov V.I., Volchuk V.N. and Dubrov Yu.I. Identifikatsiya mnogoparametricheskikh, mnogokriterial'nykh tekhnologiy i puti ikh prakticheskoy realizatsii [Multiparameter identification, multicriteria techniques and ways of their implementation]. Metaloznavstvo ta termіchna obrobka metalіv [Metallurgy and Heat Treatment of Metals]. 2013. no. 4, pp. 5−11. (in Russian).

Bolshakov V.I, Dubrov Y.I. and Kaminski D.A. Puti rasshireniya oblasti sushchestvovaniya upravlyayemykh peremennykh v mnogokriterial'noy zadache materialovedeniya [Ways to expand the domain of existence of controlled variables in the multicriteria problem]. Stroitel'stvo. Materialovedenie. Mashinostroenie [Construction Materials. Materials Science. Mechanical Engineering]. 2012, vol. 64, pp. 127−132. (in Russian).

Volchuk V.N. K opredeleniyu oblasti kompromissa kharakteristik kachestva materialov [By the definition of the field of compromise materials quality characteristics]. Metaloznavstvo ta termіchna obrobka metalіv [Metallurgy and Heat Treatment of Metals]. 2015, no. 3, pp. 5−11. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ