Аналіз впливу сталеплавильного виробництва України на навколишнє середовище

O. О. Vergun, М. V. Pushkarenko, О. R. Olekseenko

Анотація


Постановка проблеми. Сталеплавильна промисловість чинить активний згубний вплив на навколишнє середовище, що пов'язано зі споживанням великої кількості енергетичних ресурсів, видобуток та використання яких мають незворотні наслідки, різних сировинних матеріалів металорудного походження і утворенням великих кількостей найрізноманітніших відходів. На частку підприємств чорної та кольорової металургії припадає близько 18 % усіх промислових викидів в атмосферу пилу, 8...10 % викидів діоксиду сірки, 35...40 % − монооксиду вуглецю, близько 15 % − оксидів азоту, 10...15 % загального обсягу споживання промисловістю свіжої води і приблизно стільки ж скидання у стічні води. Предмет дослідження вплив типу сталеплавильного виробництва на навколишнє середовище.
Мета публікації – аналіз проблем металургійного забруднення міст та території України в цілому, дослідження методів їх вирішення. Розглянуто основні види сталеплавильного виробництва України та етапи. Враховуючи, що сталеплавильне виробництво − один із найнесприятливиших фізичних чинників навколишнього середовища, питання набуває великого соціальнго, санітарного, екологічного значення, особливо в умовах інтенсивної урбанізації. Розглянуто проблему забруднення літосфери, гідросфери, атмосфери. Висновки. Аналіз та оцінка впливу сталеплавильного виробництва на навколишнє середовище показали, що металургія − одне з основних джерел забруднення, зокрема, в Україні вона посідає друге місце разом із групою переробних підприємств. Основні чинники забруднення − технологічні процеси, що є невід’ємною частиною галузі та оснащення підприємств, які потребують модернізації. Та навіть після тотальної модернізації галузь   не стане бездоганно безпечною, адже  залишаться  проблеми раціонального використання енергоресурсів та утворення побічних продуктів виробництва. Необхідно безперервно досліджувати це питання для впровадження передових технологій та досліджень для забезпечення екологічно безпечного виробництва.

Ключові слова


вентилятор; промисловість; аераційні ліхтарі; плавка сталі; відвали

Повний текст:

PDF

Посилання


Смирнов В. О. Фізичні та хімічні основи виробництва / В. О. Смирнов, В. С. Білецький. − 2005. – С. 45−48.

Smirnov V.A. and. Beletsky V.S. Fіzichnі ta hіmіchnі osnovi virobnictva [Physical and chemical production bases]. 2005, pp. 45−48. (in Ukrainian).

Мовчан В. П. Основи металургії / В. П. Мовчан, М. М. Бережний. − 2001. – 336 с.

Movchan V.P, and Berezhniy M.M. Osnovi metalurgiyi [Fundamentals of Metallurgy]. 2001, 336 р. (in Ukrainian).

Беляев А. И. Металлургия легких металлов / А. И. Беляев. − Москва, 1970.− 28 с.

Belyaev A.I. Metalurgiya legkih metallov [Metallurgy light metals]. Moscow, 1970, 28 p. (in Russian).

Зеликман А. Н. Металлургия редких металлов / А. Н. Зеликман,

Г. А. Меерсон. − Москва, 1973. – С. 29−34.

Zelykman A.N. and Meyerson G.A. Metallurgiya redkih metallov [Metallurgy light metasl]. Moscow, 1973, pp. 29−34. (in Russian).

Еднерал Ф. П. Электрометаллургия стали и ферро-сплавов / Ф. П. Еднерал. − Москва, 1977. – С. 57−59.

Edneral F.P. Elektrometallurgiya stali i ferrosplavov [Ferroalloy metallurgy and steel]. Moscow, 1977, pp. 57−59. (in Russian).

Производство стали : монография / [И. И. Борнацкий, В. Ф. Михневич, С. А. Яргин]. – Москва, 1991. – 401 с.

Bornatsky I.I., Mihnevich V.F. and Yargin S.A. Proizvodstvo stali : monografiya [Steel production : monograph]. Moscow, 1991, 401 p. (in Russian).

Общая металлургия : монография / В. Г. Воскобойников, Ф. П. Еднерал, В. А. Кудрин и др. – Москва, 1973. – 463 с.

Voskoboynikov V.G., Edneral F.P., Kudrin V.P. and etc. Obschaya metallurgiya : monografiya [General Metals : monograph]. Moscow, 1973, 463 p. (in Russian).

Якушев А. М. Справочник конвертерщика. – Челябинск, 1990. –

с.

Yakushev A.M. Spravochnik konverterschika [Directory konverterschika]. Chelyabinsk, 1990, 448 p. (in Russian).

Конвертерное производство стали : монография / [Бойченко Б. М., Охотский В. Б, Харлашин П. С]. – Днепропетровск : РИА «Днепр-ВАЛ», 2004. − 454 с.

Boychenko B.M., Okhotsk V..B. and Kharlashin P.S. Konverternoe proizvodstvo stali : monografiya [Сonverter steel production : monograph]. Dnipropetrovsk : RIA "Dnepr-VAL" Publ., 2004, 454 p.

(in Russian).

Металлургия стали : учебник / Под ред. В. И. Явойского и

Ю. В. Кряковского. – Москва : Металлургия, 1983. – 583 с.

Metallurgiya stali [Steel Metallurgy]: Textbook / Ed. by V.I. Yavoyskiy and Yu.V. Kryakovskiy. Moscow : Metallurgy Publ., 1983, 583 p. (in Russian).

Кудрин В. А. Металлургия стали: Учебник / В. А. Кудрин. – Москва : Металлургия, 1989. – 559 с.

Kudrin V.A. Metallurgiya stali [Steel Metallurgy]: textbook. Moscow : Metallurgy Publ., 1989, 559 p. (in Russian).

Баптизманский В. И. Теория кислородно-конвертерного процесса / В. И. Баптизманский. – Москва : Металлургия, 1975. – 375 с.

Baptizmansky V.I. Teoriya kislorodno-konverternogo protsessa [Theory BOF process]. Moscow : Metallurgy Publ., 1975, 375 p. (in Russian).

Металлургия стали : учебник / Под ред. В. И. Явойского. – Москва : Металлургия, 1973. – 816 с.

Metallurgiya stali [Steel Metallurgy]: textbook. Ed. by V.I. Yavorskiy. Moscow : Metallurgy Publ., 1973, 816 p. (in Russian).

Физико-химические основы кислородно-конвертерного процесса : монография / [В. И. Баптизманский, В. Б. Охотский]. – Киев−Донецк : Вища школа, 1981. – 183 с.

Baptizmansky V.I. and Okhotskiy V.B. Fiziko-himicheskie osnovyi kislorodno-konverternogo protsessa [Physico-chemical basis of the BOF process]. Kiev-Donetsk : High School Publ., 1981, 183 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ