Застосування термоциклування за температур перитектичного перетворення як спосіб подрібнення карбідних фаз у процесі кристалізації

N. M. Fedorkova, O. A. Balakin, T. M. Myronova, I. O. Semenova

Анотація


Постановка проблеми. Проведення високотемпературного термоциклування  в області перитектичного перетворення для отримання подрібненої структури швидкорізальної сталі ще під час кристалізації. Методика. Експериментальні зразки отримували за допомогою установки для структурно-гартівних досліджень, що дозволяє здійснювати за допомогою комп’ютерних програм комбінований режим ВТЦО + гарт, фіксувати структуру за необхідної температури, а також подрібнювати карбідні фази. Результати. Установлено, що під час термоциклічної обробки змінюється хімічний склад карбідів і фазовий склад сталі, що спричинює подрібнення карбідних включень та більш рівномірний їх розподіл в аустенітній матриці. Наукова новизна полягає у визначенні впливу термоциклічної обробки, що відбувається в рідко-твердій  області в сталі  Р6М5Ф3, на структуроутворення, яке характеризується зменшенням дендритної ліквації, розмірів карбідних фаз та їх більш рівномірним розташуванням. Практична значимість. Застосовуючи високотемпературну термоциклічну обробку литих заготовок під час їх кристалізації, можна отримати більш рівномірну та подрібнену структуру сталі. Це дозволить зменшити витрати на подальшу багаторазову термічну обробку, яка застостовується досі на підприємствах для виготовлення різальних інструментів, що знизить собівартість готового інструменту. Крім того, більш рівномірний розподіл легуючих елементів та подрібнених карбідних фаз забезпечить підвищену вторинну твердість та зносостійкість різального інструменту із сталі Р6М5Ф3.


Ключові слова


високотемпературна термоциклічна обробка; температури перитектичного перетворення; вплив ВТЦО на карбідні фази; вторинна твердість; зносостійкість; різальний інструмент зі сталі Р6М5Ф3

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Леговані сталі та сплави з особливими властивостями : монографія / [В. З. Куцова, М. А. Ковзель, О. А. Носко]. − Дніпропетровськ : НМетАУ, 2008. – 350 с.

Меськин В. С. Основы легирования стали : монография / В. С. Меськин. – Москва : Металлургия, 1964. – 684 с.

Металознавство і термічна обробка металів і сплавів : монографія / [Ю. М. Таран, Є. П. Калінушкін, В. З. Куцова та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2002. – 260 с.

Основы материаловедения : учеб. для вузов / Под ред. И. И. Исидорина. – Москва : Машиностроение, 1976. – 436 с.

Гудремон Э. Специальные стали : монография / Э. Гудремон. – Москва : Металлургия, 1966. – 234 с.

Федоркова Н. Н. Влияние высокотемпературного термоциклирования на распределение легирующих элементов в фазах стали Р6М5Ф3 / Н. Н. Федоркова, А. А. Балакин, В. А. Соколянский, А. В. Сидоренко, Н. В. Лозовой // XIV Междунар. науч. конф. – Честошово. – 2013. – С. 11–14.

Balakin А. А. Thermal cyclic treatment of high-speed steel P6M5 in subperitectic region as a factor of finite structure characteristics regulation / A.A. Balakin, N.M. Fedorkova, E.V. Bal’, E.M. Karlova // Металлургия-2012. Новые технологии и достижения металлургии. − 2012. − № 25. − С. 147−157.

Миронова Т. М. Влияние высокотемпературной термоциклической обработки на формирование структуры в литых быстрорежущих сталях / Т. М. Миронова, О. А. Балакин, Н. Н. Федоркова, Ю. В. Головко // Металознавство та термічна обробка металів. − 2011. − № 1−2. − С. 192−199.

REFERENCES

Kutsova V.Z., Kovzel М.А. and Nosko О.А. Legovanі stalі ta splavi z osoblivimi vlastivostyami [Alloyed steels and alloys with special properties]. Dnipropetrovsk: National Metallurgical Academy of Ukraine Press, 2008, 350 p. (in Ukrainian).

Mes’kin V.S. Osnovy legirovaniya stali [Basics of steel alloying]. Мoscow: Metallurgy Publ., 1964, 684 p. (in Russian).

Taran Yu.M., Kalinushkin E.P., Kutsova V.Z. and al. [Metallurgy and heat treatment of metals and alloys]. Dnipropetrovsk: Dniproknyga Publ., 2002, 260 p. (in Ukrainian).

Edited by Isidorina I.I. Osnovy materialovedeniya [Basics of Materials Science]. Мoscow: Mechanical Engineering Publ., 1976, 436 p. (in Russian).

Gudremon E. Special'nye stali [Special Steel]. Moscow: Metallurgy Publ., 1966, 234 p. (in Russian).

Fedorkova N.M., Balakin O.A., Sokolyanskiy V.А., Sydorenko А.V. and Lozovoy N.V. Vliyanie vysokotemperaturnogo termociklirovaniya na raspredelenie legiruyuschih `elementov v fazah stali R6M5F3 [Effect of high-temperature thermal cycling on distribution of alloying elements in R6M5F3 steel phases]. XIV intern. scien. conf. Czestochowa, 2013, pp. 11−14. (in Russian).

Balakin O.A., Fedorkova N.M., Bal’ Е.V. and Karlova Е.М. Thermal cyclic treatment of R6M5 high-speed steel in subperitectic region as a factor of finite structure characteristics regulation. Metallurgiya-2012. Novye tehnologii i dostizheniya metallurgii [Metallurgy 2012. New technologies and achievements]. 2012, no. 25, рp. 147−157. (in English).

Myronova Т.М., Balakin О.А., Fedorkova N.M. and Golovko Yu.V. Vliyanie vysokotemperaturnoj termociklicheskoj obrabotki na formirovanie struktury v lityh bystrorezhuschih stalyah [Effect of high temperature thermal cycling treatment on the formation of structure in cast high-speed steels]. Metaloznavstvo ta termіchna obrobka metalіv [Metallurgy and Heat Treatment of Metals]. 2011, no. 1−2, pp.192−199. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ