Про вплив дислокаційної субструктури гарячої деформації та мікродобавок бору на формування пластинчастого перліту у процесі безперервного охолодження бунтового прокату

Parusov E. V., Gubenko S. I., Sychkov A. B., Sahura L. V.

Анотація


Анотація. Мета роботививчення особливостей впливу дислокаційної субструктури гарячедеформованого аустеніту у високовуглецевих сталях і мікролегування бором на утворення пластинчастого перліту після пластичної деформації в процесі безперервного охолодження. Матеріали для досліджень сталі марок 85 і 85Р. Методи, які застосовувались: металографічний (оптична, електронна мікроскопія – растрова і трансмісійна), мікрорентгеноспектральний аналіз. Висновки. Отримала подальший розвиток модель утворення перліту у високовуглецевих сталях, яка передбачає генезис формування його пластинчастої морфології. Показано роль дислокаційної субструктури, яка визначає характер полігонізаційних перебудов у стінках комірок гарячедеформованого аустеніту, а також взаємодію дислокацій з атомами впровадження і їх комплексними з’єднаннями, що визначає швидкоплинність перебігу перлітного перетворення. Методами металографічного аналізу підтверджено утворення сполук BN і вплив атомів бору на особливості структуроутворення в сталях перлітного класу. Отримані результати свідчать про те, що за раціонального вибору хімічного складу сталі і режимів деформаційно-термічної обробки можливо здійснювати контрольоване керування процесами структуроутворення в бунтовому прокаті з високовуглецевих сталей для досягнення необхідного класу міцності металу в потоці безперервного дротового стану.

Ключові слова


субструктура; дислокації; гаряча деформація; високовуглецева сталь; бунтовий прокат; мікролегування; бор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Термомеханическая обработка стали : монография / [М. Л. Бернштейн, В. А. Займовский, Л. М. Капуткина]. – Москва: Металлургия, 1983. – 480 с.

Большаков В. И. Диффузионные модели превращения аустенита в углеродистых сталях / В. И. Большаков, С. В. Бобырь // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2015. – № 7–8 (209). – С. 22–30.

Металлография : монография / [К. П. Бунин, А. А. Баранов]. – Москва : Металлургия, 1970. – 256 с.

Бунин К. П. О зарождении и строении перлита / К. П. Бунин, Ю. К. Бунина, В. И. Мазур // МиТОМ. – Москва : Металлургия, 1971. – № 10. – С. 6–7.

Гольдшмидт Х. Д. Сплавы внедрения : монография / Х. Д. Гольдшмидт. – Москва : Мир, 1971. – 888 с.

Деформация металлических материалов : монография / [С. И. Губенко, В. В. Парусов]. – Днепропетровск : Арт-пресс, 2006. – 316 с.

К вопросу о дислокационно-диффузионном генезисе пластинчатого перлита в высокоуглеродистом бунтовом прокате / Э. В. Парусов, С. И. Губенко, А. Б. Сычков [и др.] // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2016. – Вып. 89. – С. 137–143.

Кононенко Ю. И. О кинетике формирования пластинчатых ферритно-цементитных структур при распаде переохлажденного аустенита / Ю. И. Кононенко, В. Е. Ольшанецкий // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2010. – № 2. – С. 37–44.

Литвиненко Д. А. Холоднокатаная нестареющая сталь : монография / Д. А. Литвиненко – Москва : Металлургия, 1968. – 168 с.

Перлит в углеродистых сталях : монография / [В. М. Счастливцев, Д. А. Мирзаев, И. Л. Яковлева и др.]. – Екатеринбург. : УрО РАН, 2006. – 311 с.

Борисенко А. Ю. Схемы и механизмы формирования ферритно-перлитной структуры колесных сталей после кристаллизации, термической обработки и горячей пластической деформации / А. Ю. Борисенко, А. А. Кононенко, А. И. Бабаченко [и др.] // Металознавство та термічна обробка металів. – 2010. – № 2 (49). – С. 62–75.

Тушинский Л. И. Теория и технология упрочнения металлических сплавов : монография / Л. И. Тушинский. – Новосибирск : Наука, 1990. – 306 с.

Энтин Р. И. Превращения аустенита в стали : монография / Р. И. Энтин. – Москва : Металлургиздат, 1960. – 252 с.

REFERENCES

Bernshtein M.L., Zaimovsky V.A. and Kaputkina L.M. Termomehanicheskaja obrabotka stali [Thermomechanical processing of steel]. Moscow : Metallurgy Publ., 1983, 480 p. (in Russian).

Bolshakov V.I. and Bobyr S.V. Diffuzionnye modeli prevrascheniya austenita v uglerodistykh stalyakh [Diffusion model of austenite transformation in carbon steels]. Vestnik Pridneprovskoy gosudarstvennoy akademii stroitelstva i arkhitektury [Bulletin of the Dnieper State Academy of Construction and Architecture]. 2015, no. 7–8 (209), pp. 22–30 (in Ukrainian).

Bunin K.P. and Baronov A.A. Metallografija [Metallography]. Moscow : Metallurgy Publ., 1970, 256 p. (in Russian).

Bunin K.P., Bunina Yu.K. and Mazur V.I. O zarozhdenii I stroenii perlita [About the origin and structure of pearlite]. Metallovedenie i termicheskaja obrabotka metallov [Metal science and heat treatment of metals]. Moscow : Metallurgy Publ., 1971, no. 10, pp. 6–7 (in Russian).

Goldshmidt Kh.D. Splavy vnedreniya [Introduction alloys]. Moscow : Mir Publ., 1971, 888 p. (in Russian).

Gubenko S.I. and Parusov V.V. Deformatsija metallicheskih materialov [Deformation of metallic materials]. Dnipropetrovsk : Art-press Publ., 2006, 316 p. (in Ukrainian).

Parusov V.V., Gubenko S.I., Sychkov A.B., Chuiko I.N. and Sahura L.V. K voprosu o dislokatsionno-diffuzionnom genezise plastinchatogo perlita v vysokouglerodistom buntovom prokate [On the matter of dislocation-diffusion genesis of lamellar pearlite in high-carbon coil-rod mill products]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Construction, materials science, mechanical engineering]. 2016, no. 89, pp. 137–143. (in Ukrainian).

Kononenko Yu.I. and Olshanetskiy V.E. O kinetike formirovaniya plastinchatykh ferrito-tsementitnykh struktur pri raspade pereokhlazhdennogo austenita [On the kinetics of formation of lamellar ferrite-cementite structure in the decay of supercooled austenite]. Novye materially i tekhnologii v metalurgii i mashinostroenii [New materials and technologies in metallurgy and machine building]. 2010, no. 2, pp. 37–44. (in Ukrainian).

Litvinenko D.A. Kholodnokatanaya nestareyuschaya stal’ [Cold-rolled steel ageless]. Moscow : Metallurgy Publ, 1968, 168 p. (in Russian).

Schastlivtsev V.M., Mirzaev D.A. and Yakovleva I.L. Perlit v uglerodistyh staliah [Pearlite in carbon steels]. Yekaterinburg : Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 2006, 311 p. (in Russian).

Borisenko A.Yu., Kononenko A.A. and Babachenko A.I.. Skhemy I mekhanizmy formirovaniya ferrito-perlitnoy struktury kolesnykh staley posle kristallizatsii, termicheskoy obrabotki i goryachey plasticheskoy deformatsii [Schemes and mechanisms of formation of ferrite-pearlite structure of wheel steel after crystallization heat treatment, and hot plastic deformation]. Metallovedenie i termicheskaja obrabotka metallov [Metal science and heat treatment of metals]. Moscow : Metallurgy Publ., 2010, no. 2 (49), pp. 62–75. (in Russian).

Tushinskiy L.I. Teorija i tehnologija uprochnenija metallicheskih splavov [Theory and technology of work-hardening of metallic alloys]. Novosibirsk : Science Publ., 1990, 306 p. (in Russian).

Entin I. Prevraschenija austenita v stali [Converting of austenite into steel]. Moscow : Metallurgizdat Publ., 1960, 252 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ