До визначення області компромісу характеристик якості матеріалів

V. N. Volchuk

Анотація


Мета. Багато з багатопараметричних технологій [1], до яких належить технологія виробництва прокатних валків, спрямовані, наприклад, на реалізацію процесу одержання матеріалу зі свідомо заданими властивостями. Деякі із цих властивостей за своєю фізичною природою можуть суперечити одна одній, наприклад, збільшення твердості чавуну або сталі суперечить збільшенню пластичності й зменшенню крихкості. У цьому зв'язку виникає завдання визначення області, яку надалі будемо називати областю компромісу. В межах області компромісу протиріччя між критеріями перебувають у припустимих для користувача межах. Матеріал і методики досліджень. Як матеріал для даного дослідження були прийняті литі прокатні чавунні валки виконання СШХН (вибірка для 283 плавок загальною масою ~ 800 т). Для виготовлення валків використовували модифікатори (Foundrisil, Elmag-600, Elmag-900, Vl 57 (М), Barinoc, Elgraf). Результати. На підставі аналізу результатів активного і пасивного експериментів із застосуванням графоаналітичного методу визначено області з найбільш ефективним поєднанням механічних властивостей для сортопрокатних валків (області компромісу критеріїв якості) залежно від їх хімічного складу і параметрів структури. Для валків виконання СШХН область компромісу об'єднує області допустимих значень кожної з механічних властивостей : σВ » 240…460 МПа,
σЗГИН » 330…940 МПа, КС » 9…33 кДж/м2, HSD » 40…60 з урахуванням усього діапазону застосовуваних умов охолодження в металевій формі. Наукова новизна. Вперше визначено область компромісу з найбільш ефективним поєднанням властивостей (σВ, σЗГИН, KC і НSD) робочої зони бочок валків виконань СШХН по певних межах умісту компонентів хімічного складу і параметрів структури. Практична значимість. Реалізація цього методу дозволяє встановлювати пріоритет на комплекс механічних властивостей валка, прогнозувати зміни технологічного процесу і автоматично коригувати його хімічний склад.


Ключові слова


область компромісу; хімічний склад; чавун; механічні властивості; графіт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Большаков В. І. Етапи ідентифікації багатопараметричних технологій та шляхи їх реалізації / В. І. Большаков, В. М. Волчук, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. - 2013. - № 8. - С. 66-72.

Bolshakov V. I., Volchuk V.N., Dubrov Yu.I. Etapy identyfikatsiyi bahatoparametrychnykh tekhnolohiy ta shlyakhy yikh realizatsiyi [Stages identification multiparameter technologies and ways to implement them]. Visnyk NAN Ukrayiny [National Library of Ukraine]. No. 8, 2013,pp. 66-72. (in Ukrainian).

Большаков В. И. Способ определения области компромисса критериев качества многокритериальных технологий / В. И. Большаков, В. М. Волчук, Ю. И. Дубров / Свідоцтво про реєстрацію авторського права України на твір № 53769 від 18.02.2014 р. – 5 с.

Bolshakov V.I., Volchuk V.N. and Dubrov Yu..I. Sposob opredeleniya oblasti kompromissa kriteriev kachestva mnogokriterial’nyh tehnologiy [The method for determining the area of compromise quality criteria of multi-criteria Technology]. Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskogo prava na tvir № 53769 vid 18.02.2014 [The certificate of registration of copyright in a work of Ukraine of 02.18.2014 № 53769]. 5 p. (in Russian).

Мерло О. Е. Качество чугунных прокатных валков / О. Е. Мерло. – Москва : Металлургия, 1966. – 247 с.

Merlo O.Ye. Kachestvo chugunnykh prokatnykh valkov [Quality cast iron rolls]. Moscow : Metallurgiya Publ., 1966, 247 p. (in Russian).

Бунин И. Н. Металлография чугуна / И. Н. Бунин. – Москва : Металлургиздат, 1962. – 392 с.

Bogachev I.N. Metallografija chuguna [Metallography of iron]. Moscow : Metallurgizdat, 1962, 392 p. (in Russian).

Кривошеев А. Е. Литые валки / А. Е. Кривошеев. – Москва : Металлургиздат, 1957. - 360 с.

Krivosheev A.E. Litye valki [Cast rolls]. Moscow : Metallurgizdat, 1957, 360 p. (in Russian).

Гуляев А. П. Металловедение / А. П. Гуляев. - Москва : Металлургия, 1986. - 544 с.

Gulyayev A.P. Metallovedeniye [Metallurgy]. Moscow : Metallurgiya Publ., 1986, 544 р. (in Russian).

Metals Reference Book. Ed. by Colin J. Smithells. Butterworths, 1976, 1566 p.

Бунин К. П. Строение чугуна / К. П. Бунин, Ю. Н. Таран. – Москва : Металлургия, 1972. – 160 с.

Bunin K.P. and Taran Yu.N. Stroenie chuguna [The structure of cast iron]. Moscow : Metallurgija Publ., 1972, 160 p. (in Russuian).

Материаловедение / [Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева]. − Москва : Машиностроение, 1990. - 528 с.

Lakhtin Yu.M. and Leont'yeva V.P. Materialovedeniye [Materials]. Moscow : Mashinostroyeniye Publ., 1990, 528 р. (in Russian).

Durand-Charre, M. Microstructure of steels and cast irons. Springer, 2004, 404 p.

Berns H. and Theisen W. Ferrous Materials: Steel and Cast Iron.Springer, 2008,418 p.

Joseph R.D. Cast Irons. ASM International, 1996, 494 р.

Elliott R. Cast iron technology.Butterworths, 1988, 244 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ