Будівельна галузь − перевірений спосіб соціально-економічного розвитку країни

V. I. Bol'shakov, I. N. Gavrilov, А. V. Chelnokov

Анотація


Постановка проблеми. Необхідно розкрити досвід передових держав світу в підйомі соціально-економічного розвитку шляхом використання пріоритетних галузей, у тому числі будівельної, і застосування його в Україні. Виклад матеріалу дослідження. Проаналізовано чинники, що формують пріоритетно-надійні напрями економіки держав, які дозволяють отримувати основну частку в структурі внутрішнього валового національного продукту. Розглянуто шляхи досягнення високих результатів розвитку держав, що виходять із наслідків Другої світової війни і розрухи, післявоєнних криз. Розглянуто низку напрямів і заходів відповідно до Концепції стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2020 року. Виконано аналіз житлового будівництва в Україні за роки її незалежності. Виділено основні фактори, що впливають на сучасні тенденції ефективного розвитку житлового будівництва у відповідності з принципами ресурсозабезпечення та енергоефективності під час здійснення комплексної реконструкції житлової забудови. Розвиток систем енергозабезпечення − найважливіша складова економіки, у тому числі будівництва та життєзабезпечення житлово-комунального господарства, а також промпідприємств. Розглянуто використання різних видів енергетики в країнах Європи. Висновок. Необхідні вольові, правові та раціональні дії державної влади, які сприяють ефективності напрямів розвитку у зв'язці з будівельною галуззю.


Ключові слова


валовий національний продукт; досвід; розвиток; пріоритет; будівництво; галузь

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Страны мира. Справочник для эрудитов и путешественников. − Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2005. − 384 с.

Strany mira. Spravochnik dlya `eruditov i puteshestvennikov [Countries. Handbook for Scholars and travelers]. Kharkov : Book Club "Family Leisure Club" Publ., 2005, 384 p. (in Russian).

Голубчиков Ю. Н. Универсальный атлас мира. Дизайн. Информация. Картография / Ю. Н. Голубчиков, С. Ю. Токарев. − Москва : ACT «Астрель», 2008. − 312 с.

Golubchikov Yu.N. and Tokarev S.Yu. Universal'nyj atlas mira. Dizajn. Informaciya. Kartografiya [Universal Atlas of the World. Design. Information. Mapping]. Moscow : ACT “Astrel” Publ., 2008, 312 p. (in Russian).

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12 січня 2006 року № 3334-IV.

Zakon Ukraїni «Pro zhitlovij fond socіal'nogo priznachennya» [The Law of Ukraine "On Social Housing"]. January 12, 2006, no. 3334-IV. (in Ukrainian).

Закон Украины «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда» / Голос Украины. −

№ 6. − 16 января 2007 г.

Zakon Ukrainy «O kompleksnoj rekonstrukcii kvartalov (mikrorajonov) ustarevshego zhilischnogo fonda» [The Law of Ukraine "On the complex reconstruction of neighborhoods (neighborhoods) of obsolete housing stock"]. Voice of Ukraine, no. 6, January of 16th, 2007. (in Russian).

Статистичний щорічник України за 2007 рік. − Київ : Консультант, 2008. − 571 с.

Statistichnij schorіchnik Ukraїni za 2007 rіk [Statistical Yearbook of Ukraine for 2007]. Kyiv : Consultant Publ., 2008, 571 p. (in Ukrainian).

Статистичний щорічник України за 2008 рік. − Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. − 566 с.

Statistichnij schorіchnik Ukraїni za 2008 rіk [Statistical Yearbook of Ukraine for 2008]. Kyiv : SE "Information and Analytical Agency» Publ., 2009, 566 p. (in Ukrainian).

Итоги выполнения государственного плана экономического и социального развития области за 1988 год. − Днепропетровское областное управление статистики. − 1989. − 144 с.

Itogi vypolneniya gosudarstvennogo plana `ekonomicheskogo i social'nogo razvitiya oblasti za 1988 god [The results of the implementation of state plans for economic and social development of the region for 1988]. Dnepropetrovsk regional department of statistics, 1989,144 p. (in Russian).

Федоренко В. Г. Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року / В. Г. Федоренко та ін. / Економіка та держава−2006. − 2007. − № 12. − С. 7− 10.

Fedorenko V.G. and etc. Koncepcіya strategії rozvitku budіvel'nogo kompleksu Ukraїni na perіod do 2015 roku [Concept of development strategy building complex of Ukraine till 2015]. Ekonomіka ta derzhava [Economy and State−2006]. 2007, no. 12, pp. 7−10. (in Ukrainian).

Проект Програми розвитку житлового будівництва в Дніпропетровській області на 2010− 2014 роки / Затверджена рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 18.12.2009 р. № 646−22/V.

Proekt Programi rozvitku zhitlovogo budіvnictva v Dnіpropetrovs'kіj oblastі na 2010−2014 roki [The draft program of housing in the Dnipropetrovsk region in 2010− 2014]. Approved by the session of the Dnipropetrovsk regional council from 18.12.2009 no. 646-22/V. (in Ukrainian).

Заключний звіт про хід виконання Програми розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області на 2005−2009 роки / Затверджено розпорядженням Голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 09.03.2010 р. − № Р-109/0/3-10.

Zaklyuchnij zvіt pro hіd vikonannya Programi rozvitku zhitlovogo budіvnictva u Dnіpropetrovs'kіj oblastі na 2005−2009 roki [The final report on the implementation of the Programme of housing development in the Dnipropetrovsk region 2005−2009]. Approved by the Head of Dnipropetrovsk Regional State Administration from 09.03.2010

no. P-109/0/3-10. (in Ukrainian).

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002− 2010 годы / Приложение к «Строительной газете». − 23.12.2005.

Federal’naya celevaya programma «Zhilische» na 2002− 2010 gody [The Federal target program "Housing" for 2002−2010]. Applied to the "Building the newspaper", 23.12.2005. (in Russian).

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002−2010 годы / Строительная газета. − № 50. − 14.12. 2001.

Podprogramma «Reformirovanie i modernizaciya zhilischno-kommunal'nogo kompleksa Rossijskoj Federacii» Federal'noj celevoj programmy «Zhilische» na 2002−2010 gody [Sub-program "Reform and modernization of housing and communal services of the Russian Federation", federal target program "Housing" for 2002−2010]. Stroitel'naya gazeta [Building newspaper]. No. 50, 14.12. 2001. (in Russian).

Рішення про затвердження програми розвитку житлового будівництва в Дніпропетровській області на 2005−2009 роки від 16.09.2005 р. Дніпропетровської обласної ради.

Rіshennya pro zatverdzhennya programi rozvitku zhitlovogo budіvnictva v Dnіpropetrovs'kіj oblastі na 2005−2009 roki [Decision on approval of the program of housing in the Dnipropetrovsk region in 2005−2009]. Dnipropetrovsk regional council, 16.09.2005. (in Ukrainian).

Соціально-економічне становище Дніпропетровської області за 2009 рік / Головне статистичне управління в Дніпропетровській області // Газ. «Зоря». − 30.01.2010.

Socіal'no-ekonomіchne stanovische Dnіpropetrovs'koї oblastі za 2009 rіk [Socio-economic situation of Dnepropetrovsk region in 2009]. Central Statistical Office in Dnipropetrovsk region. Zorya [Dawn]. 30.01.2010.

(in Ukrainian).

Бойко В. Г. Село смотрит в будущее / В. Г. Бойко. − Москва : Политиздат, 1986. − 287 с.

Boiko V.G. Selo smotrit v buduschee [The village looks to the future]. Moscow : Politizdat Publ., 1986, 287 p. (in Russian).

Булгаков С. Н. Научные подходы к сохранению жилищного фонда. Анализ ситуации. Паспортизация. Окупаемая реконструкция / С. Н. Булгаков // Новини науки Придніпров’я. − 2006. − № 1. − С. 5−9.

Bulgakov S.N. Nauchnye podhody k sohraneniyu zhilischnogo fonda. Analiz situacii. Pasportizaciya. Okupaemaya rekonstrukciya [Scientific approaches to the conservation of the housing stock. Analysis of the situation. Certification. Pays for the reconstruction]. Novini nauki Pridnіprov'ya [News Science Pridnіprov'ya]. 2006, no. 1, pp. 5−9. (in Russian).

Гаврилов И. Н. Строить независимое государство без стратегии развития нельзя / И. Н. Гаврилов //Газ. «Днепр Вечерний». − 18.07.1997.

Gavrilov I.N. Stroit' nezavisimoe gosudarstvo bez strategii razvitiya nel'zya [To build an independent state without development strategy can not]. Gaz. «Dnepr Vechernij» [Evening Dnepr]. 18.07.1997. (in Russian).

Гаврилов И. Н. Строительство − проверенное средство социально-экономического развития / И. Н. Гаврилов // Будінформ. − Днепропетровск : НТЦ «Будівничий». − № 8. − 2010. − С. 42−48.

Gavrilov I.N. Stroitel'stvo − proverennoe sredstvo social'no-`ekonomicheskogo razvitiya [Construction − a proven means of social and economic development]. Budіnform. Dnipropetrovsk : STC "Budіvnichy" Publ., no. 8, 2010, pp. 4−48. (in Russian).

Задорожна О. Є. Актуальні питання реконструкції житлової забудови / O. Є. Задорожна. − Вісник ПДАБА. − 2009. − № 2. − С. 35−38.

Zadorozhna O.E. Aktual'nі pitannya rekonstrukcії zhitlovoї zabudovi [Current issues of reconstruction of residential buildings]. Vіsnik PDABA [Herald PSACEA]. 2009, no. 2, pp. 35−38. (in Ukrainian).

Захаров В. Четыре приоритетных направления / В. Захаров // Днепр вечерний. − № 19. − 07.02.2009.

Zakharov V. Chetyre prioritetnyh napravleniya [Four priority areas]. Dnepr vechernij [Dnepr Evening]. No. 19, 07.02.2009 (in Russian).

Некрасов А. В США тоже был «Новый курс» / А. Некрасов //

Газ. «Комсомольская правда в Украине». − 30.10.2009−05.11.2009.

Nekrasov A. V SShA tozhe byl «Novyj kurs» [In the USA was "New Deal" too]. Gaz. «Komsomol'skaya pravda v Ukraine» [Komsomolskaya Pravda in Ukraine]. 30.10.2009-05.11.2009. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ