Зображення обкладинки

Перспективи використання листових феритних корозійностійких сталей у харчовій промисловості

V. L. Greshta

Анотація


Мета. Оцінити можливість застосування листового матеріалу зі сталей марок 08Х8СЮТч і 08Х18Т1 для виготовлення деталей вузлів жаростійкої пічної арматури. Методика. Листовий матеріал зі сталей марок 08Х8СЮТч і 08Х18Т1 отримано з урахуванням розроблених раніше рекомендацій щодо режимів додаткової термічної обробки гарячекатаного (г/к) підкату. Отримані деталі і вузли жаростійкої арматури було змонтовано на печі “МІНЕЛ-100”.  Результати. Встановлено, що в умовах запропонованого режиму термічної обробки відбувається часткове виділення карбідів і зниження рівня гарячого наклепу, при збереженні дрібного зерна на рівні 6 балів, що в цілому позитивно позначається на здатності до формозмінювання в процесі вальцювання. Під час проведення додаткової термічної обробки г/к підкату в структурі спостерігається виділення як залізо-хромистих карбідів (Cr, Fe)23C6, так і більш складно розчинних карбонітридів Ті(С, N), що спричинює уповільнення процесу міграції висококутових меж за термічного впливу, в тому числі і зварювального нагріву. Під час проміжного огляду діючих печей виявлено, що за робочих температур 550–850 °С на деталях утворились лише кольори мінливості від світло-синього до сірого, а в особливо нагрітих частинах на деталях топок – тонка, щільна окалина. Практична значимість. Використання запропонованих марок сталей для виготовлення деталей жаростійкої пічної арматури дозволило підвищити термін експлуатації печей в 1,5–2 рази.

 


Ключові слова


корозійна стійкість; феритні сталі; харчова промисловість; жаростійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Оборудование пищевых производств. Материаловедение: монография / [Ю. П. Солнцев, В. Л. Жавнер, С. А. Вологжанина, Р. В. Горлач]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – 526 с.

Solntsev Y.P., Zhavner V.L., Vologzhanina S.A. and Gorlach R.V. Oborudovanie pischevyh proizvodstv. Materialovedenie [Equipment for food production. Materials Science]. Saint-Petersburg : Profession Publ., 2003, 526 p. (in Russian).

Коррозионностойкие стали и сплавы : монография / [А. А. Бабаков, М. В. Приданцев]. – Москва: Металлургия, 1971. – 319 с.

Babakov A.A. and Pridantsev M.V. Korrozionnostojkie stali i splavy [Corrosion-resistant steels and alloys]. Moscow : Metallurgy Publ., 1971, 319 p. (in Russian).

Гудермон Э. Специальные стали: в 2 т. / Э. Гудермон. – Москва : Металлургия, 1959. – Т. 1. – 952 с.

E. Gudremon Special'nye stali [Special steel] Moscow : Metallurgy Publ., 1959, vol. 1, 952 p. (in Russian).

Химуши Ф. Ф. Нержавеющие стали / Ф. Ф. Химушин. – Москва : Металлургия, 1967. – 798 с.

Khimushin F. F. Nerzhaveyuschie stali [Stainless steels]. Moscow : Metallurgy Publ., 1967, 798 p. (in Russian).

Грешта В. Л. Дослідження впливу термічної обробки на структуру холоднокатаних листових феритних корозійностійких сталей / В. Л. Грешта // Вісник Приазовського державного технічного університету: технічні науки. – 2014. – Вип. 29. – С. 90–96.

Greshta V. L. Doslіdzhennya vplivu termіchnoї obrobki na strukturu holodnokatanih listovih feritnih korozіjnostіjkih stalej [The influence of heat treatment on the structure of the cold executioner sheet corrosion-resistant steels ferritic]. Vіsnik Priazovs'kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu [Journal of Azov State Technical University : Engineering Series]. 2014, vol. 29, pр. 90–96. (in Ukrainian).

Пикеринг Ф. Б. Физическое металловедение и разработка сталей / Ф. Б. Пикеринг. – Москва : Металлургия, 1982. – 182 с.

Pikering F. B. Fizicheskoe metallovedenie i razrabotka stalej [Physical metallurgy and the design of steels]. Moscow : Metallurgy Publ., 1982. 182 p. (in Russian).

Христенко И. Н. Анализ кривых упрочнения / И. Н. Христенко // Металлы. – 1985. – № 5. – С. 139–141.

Khristenko I.N. Analiz krivyh uprochneniya [Analysis of the hardening curves]. Metally [Metals]. 1985, no. 5, pр. 139–141. (in Russian).

Бондаренко А. Л. Физическая трактовка упрочнения при штамповке ферритных нержавеющих сталей / А. Л. Бондаренко, В. С. Виниченко, Ю. Т. Рыбаченко // Новые конструкционные материалы и эффективные методы их получения и обработки. – 1988. – С. 32–36.

Bondarenko A.L., Vinichenko V.S. and Rybachenko Y.T. Fizicheskaya traktovka uprochneniya pri shtampovke ferritnyh nerzhaveyuschih stalej [Physical treatment hardening during forming of ferritic stainless steels]. Novye konstrukcionnye materialy i `effektivnye metody ih polucheniya i obrabotki. [New construction materials and effective methods for their production and processing]. 1988, pp. 32–36. (in Russian).

Грешта В. Л. Оцінка здатності до формозмінювання листових феритних корозійностійких сталей за результатами технологічних випробувань / В. Л. Грешта // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. − 2014. – № 1. – С. 100–103.

Greshta V.L. Ocіnka zdatnostі do formozmіnyuvannya listovih feritnih korozіjnostіjkih stalej za rezul'tatami tehnologіchnih viprobuvan' [Grade ability to forming sheet ferritic steels corrosion on the results of technological tests]. Novі materіali і tehnologії v metalurgії ta mashinobuduvann [New materials technologies in metallurgy and machine building]. 2014, no. 1, pp. 100–103. (in Ukrainian).

Бондаренко А. Л. Состояние границ зерен, механические свойства и штампуемость ферритных нержавеющих сталей / А. Л. Бондаренко // МиТОМ. – Киев, 1978. – № 11. – С. 30–33.

Bondarenko A.L. Sostoyanie granic zeren, mehanicheskie svojstva i shtampuemost' ferritnyh nerzhaveyuschih stalej [Status grain boundaries, mechanical properties and formability ferritic stainless steels]. MiTOM [M&TTM]. Kyiv, 1978, no. 11, pp. 30–33. (in Russian).

Бондаренко А. Л. Перерозподіл вуглецю при нагріві і охолодженні заготівок під час виробництва із феритних корозійностійких сталей / А. Л. Бондаренко, В. Л. Грешта, Л. П. Степанова // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. − 2000. – № 2. – С. 33–36.

Bondarenko A.L., Greshta V.L., Bondarenko A.L. and Stepanova L.P. Pererozpodіl vuglecyu pri nagrіvі і oholodzhennі zagotіvok pіd chas virobnictva іz feritnih korozіjnostіjkih stalej [Redistribution carbon at heating and cooling in the production of corrosion-resistant steelsferritic]. Novi materIali i tehnologii v metalurgii ta mashinobuduvanni [New materials technologies in metallurgy and machine building]. 2000, no. 2, pp. 33–36. (in Ukrainian).

Ольшанецький В. Ю. Деякі особливості процесів розчинення-виділення карбідних фаз у феритних нержавіючих сталях з титаном / В. Ю. Ольшанецький, А. Л. Бондаренко, В. Л. Грешта, Л. П. Степанова // Нові матеріали i технології в металургії та машинобудуванні. – 2003. – № 2. – С.7–10.

Olshanetskyy V.Yu., Bondarenko A.L., Greshta V.L. and Stepanov L.P. Deyakі osoblivostі procesіv rozchinennya-vidіlennya karbіdnih faz u feritnih nerzhavіyuchih stalyah z titanom [Some features of the process of dissolution-allocation of carbide phases in ferritic stainless steels and titanium]. Novі materіali і tehnologії v metalurgії ta mashinobuduvannі [New materials technologies in metallurgy and machine building]. 2003, no. 2, pp. 7–10. (in Ukrainian).

Долотова Т. С. Влияние режимов термической обработки на свойства стали 000Х11 Н10М2Т / Т. С. Долотова, В. И. Кучерявый, О. К. Ревакина // МиТОМ. – Киев, 1973. – № 12. – С. 9–10.

Dolotova T.S., Curly V.I. and Revakina D.C. Vliyanie rezhimov termicheskoj obrabotki na svojstva stali 000X11 N10M2T [Effect of heat treatment on the properties of steel 000X11 N10M2T]. MiTOM [M&TTM]. Kyiv, 1973, no. 12, pp. 9–10. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ